Υποστήριξέ μας

Κοινωνική ευθύνη

Η συμμετοχή στην ANIMA TERRA αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να αναλάβουν την Εταιρική Κοινωνική τους Ευθύνη, συμβάλλοντας ενεργά στην αναζωογόνηση των αγροτικών χωριών.
Επίσης, καλούμε τους ιδιώτες να δείξουν την αφοσίωσή τους στην καταπολέμηση των σύγχρονων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, συνεισφέροντας σε μια πιο Πράσινη Ελλάδα και Μεσόγειο.

Δημόσιες σχέσεις

Οι Εταιρίες – Υποστηρικτές μπορούν να επωφεληθούν από τις θετικές δημόσιες σχέσεις που συνδέονται με την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυξης.

Η σύνδεση με ένα έργο που προωθεί κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη μπορεί να ενισχύσει την εικόνα και τη φήμη τους.

Δικτύωση και συνεργασία

Η συμμετοχή στην ANIMA TERRA μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες δικτύωσης και την ευκαιρία συνεργασιών μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων που εργάζονται για την επίτευξη παρόμοιων στόχων (π.χ. πανεπιστήμια, ιδρύματα, συνδικαλιστικές τριτοβάθμιες οργανώσεις,
συνεταιρισμούς κ.α.).

Γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε νέες συνεργασίες και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Υποστήριξε το δίκτυο

Υποστηρικτές της ANIMA TERRA